Cẩm nang dành cho hiệu trưởng
  • Cẩm nang dành cho hiệu trưởng

    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 300,000 đồng

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng


Cẩm nang dành cho hiệu trưởng – Chính sách mới về phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc – Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên giới.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản mới về quy chế tổ chức và hoạt động trong các trường học, cơ sở giáo dục; quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh; quy định điều chỉnh mức cho vay, miễn giảm học phí  đối với học sinh, sinh viên; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên;…

cam nang cho hieu truong

Nhằm giúp cho hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: CẨM NANG DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG – CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM, PHỤ CẤP NẶNG NHỌC – QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Quy chế tổ chức và hoạt động trong các trường học, cơ sở giáo dục

Phần thứ hai. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Phần thứ ba. Quy định  điều chỉnh mức cho vay, miễn giảm học phí  đối với học sinh, sinh viên

Phần thứ tư. Chế độ chính sách đối với nhà giáo

Phần thứ năm. Chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, vị trí công tác, biên chế đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục

Phần thứ sáu. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Phần thứ bảy. Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân

Phần thứ tám. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và xử phạt ngành Giáo dục

Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí

Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Công cuộc đổi mới đang đứng trước nhiều vận hội mới to lớn, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách khó khăn, trong đó có nạn tham nhũng, lãng phí.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta nhấn mạnh tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội ta.

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã chỉ rõ: Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta, do đó cần phải “tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở”.

sach phong chong tham nhung

Tiếp đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Và Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: ”Phòng và chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Những năm gần đây, nhất là khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tồn tại từ lâu đã bị phát hiện, xử lý; việc xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ đã dính líu vào tham nhũng;

Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) chỉ rõ: “Phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp trong “Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Để góp phần vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và

Nhà nước về đấu tranh phòng và chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc

Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần:

Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liêu, tham ô, lãng phí;

Phần thứ hai: Những văn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí;

Phần thứ ba: Tham nhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống;

Phần thứ tư: Một số vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí;

Phần thứ năm: Tham nhũng và chống tham nhũng – nhìn ra nước ngoài.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản