Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí
  • Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí

    • Số trang:400
    • Nhà xuất bản:Văn hóa dân tộc
    • Tác giả:Nhiều tác giả
      Giá bán: 260,000 đồng

Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí


Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí

Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Công cuộc đổi mới đang đứng trước nhiều vận hội mới to lớn, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách khó khăn, trong đó có nạn tham nhũng, lãng phí.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta nhấn mạnh tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội ta.

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã chỉ rõ: Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta, do đó cần phải “tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở”.

sach phong chong tham nhung

Tiếp đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Và Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: ”Phòng và chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Những năm gần đây, nhất là khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tồn tại từ lâu đã bị phát hiện, xử lý; việc xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ đã dính líu vào tham nhũng;

Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) chỉ rõ: “Phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp trong “Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Để góp phần vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và

Nhà nước về đấu tranh phòng và chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc

Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần:

Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liêu, tham ô, lãng phí;

Phần thứ hai: Những văn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí;

Phần thứ ba: Tham nhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống;

Phần thứ tư: Một số vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí;

Phần thứ năm: Tham nhũng và chống tham nhũng – nhìn ra nước ngoài.

Hồ Chí Minh con người thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình trí thức, quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một địa phương có truyền thống yêu nước, kiên cường chống ách thống trị của giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất với kẻ thù và với tài năng, trí tuệ siêu phàm, Người đã giải phóng đất nước khỏi bị áp bức, bóc lọt và giành được độc lập…

Nhằm giúp cho bạn đọc tìm hiểu thêm về cuộc đời và những cống hiến của Người, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin

Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần sau:

sach hay chu tich ho chi minh

1. Bác Hồ – Vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam: Tìm hiểu về tài năng, trí tuệ và cốt cách của Bác Hồ trong kháng chiến cũng như trong cuộc sống và sinh hoạt Đảng, và những sự chỉ bảo tận tình, yêu thương của người dành cho nhân dân ta.

2. Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ, chiến sĩ với Bác Hồ: Thông qua những ký ức, những câu chuyện đầy xúc động của những chiến sĩ, những người lính cận vệ của Bác Hồ, và các tướng lĩnh chúng ta thật sự hiểu thêm về tình cảm của Bác dành cho các vị tướng lĩnh cũng như tình cảm của các vị tướng lính dành cho Bác. Tình cảm ấy, luôn sắt son thủy chung, trước sau như một và khiến người đọc xúc động không nguôi.

3. Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam – Những kỷ niệm không phai: Tình cảm của Bác Hồ và tình cảm của nhân dân dành cho nhau, không có bút mực nào tả hết, mà chỉ có thể thông qua những sự cảm nhận của chính những người dân, gần gũi trực tiếp trong cuộc sống thường nhật và trong những lần gặp Bác. Tình cảm của nhân dân trong nước và thế giới đối với Bác và của Bác đối với nhân dân luôn là tình cảm gia đình. Bác luôn chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội trong sự yêu thương và người dân trong tâm trí mình luôn xem bác là người cha già của mình.

Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích dành cho mọi người mọi nhà, khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta không chỉ hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp, bản sắc và khí phách của vị Cha già dân tộc mà còn hiểu thêm về tình cảm thân thiết gắn bó keo sơn, đầy yêu thương, trách nhiệm và sự chân thành của Bác đối với nhân dân và của nhân dân đối với Bác qua những câu chuyện, ký ức chân thực và đầy xúc động.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản