Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị hcsn 2016
  • Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị hcsn 2016

    • Số trang:432
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 280,000 đồng

Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị hcsn 2016


Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản nhà nước, chi tiêu trong các  đơn vị hành chính sự nghiệp 2016

Trong giai đoạn hiện nay, việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị đang là một đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng.

Do vậy, để công tác trên được thực hiện đúng chế độ quy định, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp lý như:

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06-01-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

luật auan ly sdts nn-500x500

Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01-02-2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;…

Để giúp cán bộ kế toán, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cập nhật và tìm hiểu những quy định mới nhất về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa, tính hao mòn tài sản cố định, quản lý các khoản chi tiêu ngân sách nhà nước…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ hai. Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quản lý, sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Tiêu chuẩn – định mức sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn – định mức các khoản chi tiêu;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn quản lý và tính hao mòn tài sản cố định;

Phần thứ bảy. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tám. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng – Chính sách mới về phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc – Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên giới.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản mới về quy chế tổ chức và hoạt động trong các trường học, cơ sở giáo dục; quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh; quy định điều chỉnh mức cho vay, miễn giảm học phí  đối với học sinh, sinh viên; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên;…

cam nang cho hieu truong

Nhằm giúp cho hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: CẨM NANG DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG – CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM, PHỤ CẤP NẶNG NHỌC – QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Quy chế tổ chức và hoạt động trong các trường học, cơ sở giáo dục

Phần thứ hai. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Phần thứ ba. Quy định  điều chỉnh mức cho vay, miễn giảm học phí  đối với học sinh, sinh viên

Phần thứ tư. Chế độ chính sách đối với nhà giáo

Phần thứ năm. Chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, vị trí công tác, biên chế đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục

Phần thứ sáu. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Phần thứ bảy. Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân

Phần thứ tám. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và xử phạt ngành Giáo dục


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản