Sách Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 • Sách Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  • Số trang:450000
  • Xuất bản:2016
  • Nhà xuất bản:Nxb Lao động-xã hội
  • Tác giả:NXB Lao động-xã hội
   Giá bán: 325,000 đồng

Sách Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc


 Sách Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái “hồn”, là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong quá trình giao lưu và hội nhập.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xin giới thiệu tập sách: Giữ gìn văn hóa dân tộc 

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc-500x500

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc-500×500

Nội dung của cuốn sách bao gồm ba phần chính sau: Phần thứ nhất.Một số vấn đề lí luận về bản sắc văn hóa dân tộc (Nêu những quan điểm về bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những suy nghĩ trong việc kế thừa, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới); Phần thứ hai. Giữ gìn bản sắc băn hóa dân tộc (Nêu những quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề ra những biện pháp để giữ gìn văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay); Phần thứ ba. Những giá trị văn hóa cần phải giữ gìn (Đi vào giới thiệu cụ thể các phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và các giá trị nghệ thuật trong nền văn hóa Việt Nam cần được phát huy, lưu giữ. Từ đó, đưa ra một số biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc ta).

Nội dung cuốn sách trình bày một cách đầy đủ và chi tiết những giá trị văn hóa của dân tộc ta. Trên cơ sở từ khái quát đến cụ thể những giá trị văn hóa của dân tộc, cuốn sách như một bức tranh văn hóa đầy đủ, mà ở đó, mỗi giá trị văn hóa là một mảng màu sinh động, thể hiện được những nét đẹp trong nền văn hóa Việt Nam.

Sách Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng Thương mại quốc tế, nhưng Thương mại quốc tế còn tồn tại và phát triển được hay không lại còn phụ thuộc vào khâu thanh toán và tài trợ ngoại thương có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính xác.

Thương mại và thanh toán quốc tế vốn dĩ là phức tạp và nhiểu rủi ro hơn so với Thương mại và Thanh toán Nội địa, bởi vì nó chịu chi phối bởi không chỉ luật lệ và tập quán địa phương mà còn cả luật lệ và tập quán quốc tế, sử dụng ngôn ngữ nước ngoài và đồng tiền thanh toán thương là ngoại tệ.

Chính vì vậy, các bên tham gia Thương mại và Thanh toán quốc tế cần thành thạo không những về ngôn ngữ, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, mà còn cả các thông lệ, tập quán, luật pháp địa phương và quốc tế.

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu; có tính lý luận và thực tiễn về một lĩnh vực phức tạp như Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương, cuốn sách “Cẩm nang thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương” đã được biên soạn có bổ sung và cập nhật kiến thức mới.

sách cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

sách cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

MỤC LỤC CHI TIẾT CUỐN SÁCH

PHẦN I: CƠ SỞ THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG  I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI TRONG TTQT

CHƯƠNG 5:  PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 6: CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP QUÁN QUỐC TẾ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH MỘT SỐ LOẠI L/C ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 10: KIỂM TRA CHỨNG TỪ TRONG GIAO DỊCH L/C

CHƯƠNG 11: NHỮNG LƯU Ý TRONG GIAO DỊCH L/C

PHẦN III: HỎI ĐÁP – THANH TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN 1: HỎI ĐÁP TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN 2: HỎI ĐÁP VỀ NHỜ THU VÀ URC 522

PHẦN 3: HỎI ĐÁP VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ UCP600 VÀ ISBP 681

PHẦN 4: BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ L/C

PHẦN 5: BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN IV: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH TTQT:

PHỤ LỤC: URC 522 SONG NGỮ ANH VIỆT, UCP 600 SONG NGỮ ANH VIỆT, ISBP 745 SONG NGỮ ANH VIỆT, INCOTERM 2010 IN ENGLISH.


nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản